سامانه ثبت و پیگیری شکایات مردمی


ارباب رجوع محترم به سامانه ثبت و پیگیری شکایات مردمی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس خوش آمدید.